SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
162.158.79.82 30.09.2020 05:15:00  http://rabota.bvf.ru/vacancy/prodazhi/torgovyiy_predstavitel_/