SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
162.158.78.21 28.05.2020 04:58:12  http://rabota.bvf.ru/vacancy/nepischevoe_proizvodstvo/kontroler__menedzher_po_kachestvu/