SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
173.245.54.170 01.10.2020 04:46:52  http://rabota.bvf.ru/vacancy/nepischevoe_proizvodstvo/inzhener-proektirovschik_konstruktor/