SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.63.166 01.10.2020 04:54:03  http://rabota.bvf.ru/vacancy/stahovanie/strahovanie_otvetstvennosti__/