SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
162.158.78.81 26.05.2020 05:33:10  http://rabota.bvf.ru/vacancy/razvlecheniya_shou-biznes_kazino/zvukorezhisser/?order=-1&period=7&area%5B0%5D=10&specialization%5B0%5D=130