SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
162.158.78.153 01.10.2020 05:12:45  http://rabota.bvf.ru/vacancy/pischevoe_proizvodstvo/tehnolog_molochnaya_produktsiya/