SELECT `id`, `name` FROM `positions` ORDER BY RAND() LIMIT 1

---------------------
172.69.62.83 12.07.2020 05:49:06  http://rabota.bvf.ru/vacancy/it_kompyuteryi/spetsialist_po_informatsionnoy_bezopasnosti/